top of page

Regulamin gabinetu
Rehabilitacja dzieci i niemowląt Marta Smyk

                              Podstawy prawne funkcjonowania
Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny ma swoją siedzibę po

ul.Prokocimska 57A/5, 30-556 Kraków, rehabilitacja pacjenta odbywa się na bazie
Centrum Medyczne Skymedic os. Dywizjonu 303 62 C/U19


Cele i zadania gabinetu:
1. Podstawowym celem jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci od 0-6 roku życia.
2. Gabinet prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę
danych zawartych w tej dokumentacji.
3. Gabinet może udostępnić dokumentację medyczną:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta,
b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza
zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
c) innym upoważnionym organom.


Zasady rezerwowania terapii
1. Rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście, telefonicznie bądź za
pomocą komunikatora
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
3. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
4. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej
24 godziny przed planowanym zabiegiem.


Zasady odwoływania rezerwacji terapii
1. Pacjent zobowiązany jest powiadomić gabinet najpóźniej 24 godziny przed
planowanym terminem terapii. Wtedy terapia zostanie przeniesiona na dogodny
termin
2. Jeżeli odwołanie terapii nastąpi później niż 24, ale więcej niż 12 godzin przed
planowaną terapią zostanie pobrane 50% wartości terapii.
3. W przypadku gdy pacjent odwoła terapię mniej niż 12 godzin przed lub nie
odwoła i nie stawi się o określonym terminie na terapii zostanie pobrane 100%
wartości zabiegu
4. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej
wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o
dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym
terminie. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe gabinetu.

Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na dzień przed terminem
terapii.

Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski można składać pisemnie w Gabinecie, za pośrednictwem poczty wysyłając na adres: Prokocimska 57a/5, 30-556 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: msmyk.reha@gmail.com
2. Rozpatrywanie może potrwać do 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku nieobecności, urlopu itp. Gabinetu , możliwe jest rozpatrzenie wniosku lub skargi w późniejszym terminie

Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Właściciel - Marta Smyk

bottom of page